loading...

مرجع مقالات رسمي سئو

مقالات رسمي سئو

بازدید : 261
11 زمان : 1399:2

سئو سايت
4 برهان به كارگيري از كد نوفالوبراي فهم و شعور بهتر كد نوفالو (nofollow) بايستي روش انتخاب اعتبار يك كاغذ به وسيله موتورهاي كاوش را بهتر بشناسيم. در صورتي شما سايتي داريد كه ورقه اصلي آن به 10 كاغذ داخلي از تارنما شما و 5 كاغذ از وبسايت‌هاي ديگر لينك و پيوند داده ميباشد، شما جمعاً 15 پيوند خروجي داريد. وقتي‌كه تارنما ديگري به ورقه اصلي شما لينك و پيوند دهد به آن لينك و پيوند محل ورود مي گوييم. در صورتي‌كه فرض كنيم كه شما 30 پيوند محل ورود به برگه اصلي خويش داريد كلاً 45 لينك و پيوند در رابطه با كاغذ اصلي شما ميباشند، موتورهاي كاوش دوره بازنگري ورقه اصلي شما تمام اين 45 پيوند را بازبيني كرده و با اعتنا به اعتبار اين صفحه ها (پيج رنك و عامل ها بهينه سازي) پيج رنك شما‌را احتساب مينمايند. همين حالت براي تارنما‌هاي در رابطه با شما موجود است و يك ارتباط دوطرفه را تشكيل ميدهد مگر اينكه شما با استعمال از كد نوفالو (nofollow) خط مش ارتباطي را مسدود فرمائيد.
كد نوفالو (nofollow) چه مي‌باشد؟نوفالو (nofollow) يك كد بصورت “rel=”nofollow ميباشد كه در كد پيوند‌هاي تارنما شما قرار ميگيرد. كد نوفالو (nofollow) به موتورهاي كاوش نشان مي دهد كه نبايد در پي اين پيوند بروند. در واقع شما با به كار گيري از كد نوفالو (nofollow) به موتورهاي كاوش خبر مي‌دهيد كه‌اين لينك و پيوند نبايد در به حساب آوردن پيج رنك شما وارد شود البته با اين عمل همچنان اذن ايندكس اين صفحه هاي را به موتورهاي كاوش مي‌دهيد. اما پيوند نوفالو از صفحه ها شما به وب سايت‌هاي ديگر در پيج رنك آن ها نيز بي تاثير خواهد بود.
Anchor Text
4 عامل به كار گيري از كد نوفالو (nofollow):پرهيز از اسپمرها: در حالتي كه صفحه ها شما به يك تارنما اسپم پيوند شده‌است و يا اين كه در بخش نظرها وب سايت شما لينك و پيوند‌هاي نامناسب و اسپم قرار مي دهند با استعمال از كد نوفالو (nofollow) ميتوانيد تاثير آن‌ها‌را در پيج رنك خويش از در ميان ببريد.
پرهيز از تكراري شدن محتوا: در صورتيكه شما دو لينك و پيوند متعدد در ورقه خويش به يك ورقه داخلي يا اين كه فرنگي داريد كه دارنده anchor text (متن لينك و پيوند گرديده) مختلف مي‌باشند بهتر ميباشد با به كار گيري از كد نوفالو (nofollow) يك كدام از آن ها را ناديده بگيريد.
بك پيوند‌هاي مبلغي: در حالتي كه شما حقيقتا قصد داريد كه گوگل را زير تاثير خويش قرار دهيد بهتر ميباشد براي تبليغات خويش از لينك و پيوند‌هاي نوفالو (nofollow) به كار گيري نماييد! شما بهتر ميباشد كه از بك لينك و پيوند‌هاي مبلغي خويش براي پيج رنك ديده پوشي فرماييد، در واقع گوگل راههاي متعددي براي شناسايي لينك و پيوند‌هاي خريداري گرديده و تنبيه شما دارااست كه يك كدام از آنهاسيستم گزارش كاربراناست. پيوند‌هاي مبلغي مي توانند دربرگيرنده بنرهاي تبليغاتي و تبليغات متني باشند. پس در تبليغات خويش از لينك و پيوند نوفالو (nofollow) استعمال نمائيد مگر آنكه قصد شما صرفا بالابردن پيج رنك خويش باشد.
پرهيز از كاهش اعتبار شما: شما پيوند‌هاي محل ورود قابل قبولي را از سايتهاي ديگر اخذ مي‌كنيد اما بخش متعددي از اعتبار بدست آمده را به سايتهايي كه به آن‌ها پيوند داده ايد مي بخشيد.
كد نوفالو (nofollow) در بخش اعظمي از انجمن‌ها و وب لاگ‌هايي كه قابليت و امكان نظردهي به يوزرها ارائه را مي دهند به كار گيري مي‌شود تا جاييكه اكثري از CMS ها مانند وردپرس اين قابليت و امكان را در خويش جاي داده‌اند.

سئو سايت
4 برهان به كارگيري از كد نوفالوبراي فهم و شعور بهتر كد نوفالو (nofollow) بايستي روش انتخاب اعتبار يك كاغذ به وسيله موتورهاي كاوش را بهتر بشناسيم. در صورتي شما سايتي داريد كه ورقه اصلي آن به 10 كاغذ داخلي از تارنما شما و 5 كاغذ از وبسايت‌هاي ديگر لينك و پيوند داده ميباشد، شما جمعاً 15 پيوند خروجي داريد. وقتي‌كه تارنما ديگري به ورقه اصلي شما لينك و پيوند دهد به آن لينك و پيوند محل ورود مي گوييم. در صورتي‌كه فرض كنيم كه شما 30 پيوند محل ورود به برگه اصلي خويش داريد كلاً 45 لينك و پيوند در رابطه با كاغذ اصلي شما ميباشند، موتورهاي كاوش دوره بازنگري ورقه اصلي شما تمام اين 45 پيوند را بازبيني كرده و با اعتنا به اعتبار اين صفحه ها (پيج رنك و عامل ها بهينه سازي) پيج رنك شما‌را احتساب مينمايند. همين حالت براي تارنما‌هاي در رابطه با شما موجود است و يك ارتباط دوطرفه را تشكيل ميدهد مگر اينكه شما با استعمال از كد نوفالو (nofollow) خط مش ارتباطي را مسدود فرمائيد.
كد نوفالو (nofollow) چه مي‌باشد؟نوفالو (nofollow) يك كد بصورت “rel=”nofollow ميباشد كه در كد پيوند‌هاي تارنما شما قرار ميگيرد. كد نوفالو (nofollow) به موتورهاي كاوش نشان مي دهد كه نبايد در پي اين پيوند بروند. در واقع شما با به كار گيري از كد نوفالو (nofollow) به موتورهاي كاوش خبر مي‌دهيد كه‌اين لينك و پيوند نبايد در به حساب آوردن پيج رنك شما وارد شود البته با اين عمل همچنان اذن ايندكس اين صفحه هاي را به موتورهاي كاوش مي‌دهيد. اما پيوند نوفالو از صفحه ها شما به وب سايت‌هاي ديگر در پيج رنك آن ها نيز بي تاثير خواهد بود.
Anchor Text
4 عامل به كار گيري از كد نوفالو (nofollow):پرهيز از اسپمرها: در حالتي كه صفحه ها شما به يك تارنما اسپم پيوند شده‌است و يا اين كه در بخش نظرها وب سايت شما لينك و پيوند‌هاي نامناسب و اسپم قرار مي دهند با استعمال از كد نوفالو (nofollow) ميتوانيد تاثير آن‌ها‌را در پيج رنك خويش از در ميان ببريد.
پرهيز از تكراري شدن محتوا: در صورتيكه شما دو لينك و پيوند متعدد در ورقه خويش به يك ورقه داخلي يا اين كه فرنگي داريد كه دارنده anchor text (متن لينك و پيوند گرديده) مختلف مي‌باشند بهتر ميباشد با به كار گيري از كد نوفالو (nofollow) يك كدام از آن ها را ناديده بگيريد.
بك پيوند‌هاي مبلغي: در حالتي كه شما حقيقتا قصد داريد كه گوگل را زير تاثير خويش قرار دهيد بهتر ميباشد براي تبليغات خويش از لينك و پيوند‌هاي نوفالو (nofollow) به كار گيري نماييد! شما بهتر ميباشد كه از بك لينك و پيوند‌هاي مبلغي خويش براي پيج رنك ديده پوشي فرماييد، در واقع گوگل راههاي متعددي براي شناسايي لينك و پيوند‌هاي خريداري گرديده و تنبيه شما دارااست كه يك كدام از آنهاسيستم گزارش كاربراناست. پيوند‌هاي مبلغي مي توانند دربرگيرنده بنرهاي تبليغاتي و تبليغات متني باشند. پس در تبليغات خويش از لينك و پيوند نوفالو (nofollow) استعمال نمائيد مگر آنكه قصد شما صرفا بالابردن پيج رنك خويش باشد.
پرهيز از كاهش اعتبار شما: شما پيوند‌هاي محل ورود قابل قبولي را از سايتهاي ديگر اخذ مي‌كنيد اما بخش متعددي از اعتبار بدست آمده را به سايتهايي كه به آن‌ها پيوند داده ايد مي بخشيد.
كد نوفالو (nofollow) در بخش اعظمي از انجمن‌ها و وب لاگ‌هايي كه قابليت و امكان نظردهي به يوزرها ارائه را مي دهند به كار گيري مي‌شود تا جاييكه اكثري از CMS ها مانند وردپرس اين قابليت و امكان را در خويش جاي داده‌اند.

برچسب ها سئو سايت ,
نظرات این مطلب

تعداد صفحات : 14

درباره ما
موضوعات
آمار سایت
 • کل مطالب : 254
 • کل نظرات : 0
 • افراد آنلاین : 2
 • تعداد اعضا : 0
 • بازدید امروز : 158
 • بازدید کننده امروز : 1
 • باردید دیروز : 199
 • بازدید کننده دیروز : 0
 • گوگل امروز : 0
 • گوگل دیروز : 0
 • بازدید هفته : 1614
 • بازدید ماه : 2522
 • بازدید سال : 24347
 • بازدید کلی : 87081
 • <
  پیوندهای روزانه
  آرشیو
  اطلاعات کاربری
  نام کاربری :
  رمز عبور :
 • فراموشی رمز عبور؟
 • خبر نامه


  معرفی وبلاگ به یک دوست


  ایمیل شما :

  ایمیل دوست شما :  کدهای اختصاصی