loading...

مرجع مقالات رسمي سئو

مقالات رسمي سئو

بازدید : 265
11 زمان : 1399:2

سئو سايت
پيوند سازي منجر ارسال سيگنال از سايتي به سايتي و يا اين كه از برگه اي به كاغذ اي ديگر مي گردد و موتور هاي كاوشگر بعداز مشاهده اين سيگنال ها ارزشي را از كاغذ لينك و پيوند دهنده مي‌گيرد به برگه پيوند گيرنده انتقال ميدهند.
اما اين اصول در همين خلاصه نميشود و در فعاليت بسيار گوناگون و پيچيده ميباشد، اكثر غريب به حادثه تارنما ها بعداز ايجاد لينك و پيوند به جاي بهبود سكو با كاهش جايگاه مواجه مي گردند.
گذشته از هر چيزي بايستي متوجه اين باشيد كه گوگل صرفا و فقط در‌پي اكران نتيجه ها بهتر به كاربرانش ميباشد و هيچ مشكلي با هيچ كس و هيچ سايتي ندارد!
همان گونه كه گفتيم پيوند ها مانند كناره ي شمشير مي‌باشند، اكثري از افراد با رعايت نكردن نكات و اصول شناخته گرديده مبادرت به توليد بك پيوند براي وبسايت خويش مي‌نمايند، اينجانب به شما سفارش مي‌كنم تا از مدل اشخاص نباشيد. خوب ديگر مورد چيني به انتها رسيد؟ بريم تا با ضابطه هاي توليد بك لينك و پيوند آشنا شويم.
۱- گوگل را ادراك نمائيد!در حالتي كه سوالي داريد كه جوابش را نميدانيد از خويش بپرسيد؟پاسخ چه مي باشد؟ نمي دانيد! اينجانب راهي را به شما توصيه مي‌كنيم كه تا بتواند جواب طولاني تر سوال هاي خودتان را پيدا فرمائيد. خويش را جاي گوگل گذاشتن و ادراك گوگل شايسته ترين روش براي پي بردن جواب به سوالاتتان از گوگل ميباشد!
آيا به لحاظ شما گوگل از اسپم خوشش مي آيد ؟ آيا به لحاظ شما گوگل از به دور زدن موتور كاوشگر لذت ميبرد؟ و هزاران آياي ديگر … پس با اين اكانت درصورتي كه در بر رمز يك دوراهي رسيديد و پاسخي را در جايي پيدا نكرديد صرفا ثانيه اي خويش را جاي گوگل بزاريد تا پاسخ سوال خويش را پيدا نماييد.
۲- كيفيت و تعداد بك پيوندمهمترين فاكتور مرتبه بندي بها لينك و پيوند ها، كيفيت تارنما لينك و پيوند دهنده به تارنما شما ميباشد.
به صورت نمونه برخي بها يك پيوند نوفالو از وب سايت ويكي پديا تعدادي برابر گرانبها خيس از اخذ روستا ها پيوند از سايت هاي عادي ميباشد. از مهمترين ميزان هاي كيفيت يك پيوند مي شود به ليست پايين اشاره نمود:
دامين اتوريتي و پيج اتوريتي وب سايت پيوند دهندهكلمه و واژه لينك و پيوند گرديدهداراي ربط بودن وبسايت و يا اين كه برگه لينك و پيوند دهندهجان دار نبودن پيوند هاي خروجي زياد در برگهقاعدتا برد در يك واژه و كلمه طاقت فرسا و لبريز رقابت ميباشد با تعداد بك پيوند هاي نادر و هر يكسري با كيفيت خوب انجام نمي گيرد و شما بايستي لينك و پيوند هاي زياد و زيادي براي وب سايت خويش توليد فرماييد تا به فيض دلخواه خويش برسيد.
۳- متن لنگر (آنكر تكست)متن لنگر ها كلمه ها پيوند گرديده به تارنما شما مي باشند، و قالبا در تگ A قرار مي گيرد.
همان گونه كه در نصيب بالايي اشاره كرديم متن لينك و پيوند گرديده دومي فاكتور مهم در لينك و پيوند ها ميباشد و از روش همين متن‌ها پيوند شده‌است كه موتور هاي جستجو گر محتواي پيوند را متوجه ميشوند. سه ادله اساسي فاكتور بندي بها يك انكر تكست موجود است:
تيتر انكر تكستمحتواي كلي وبسايت (اينكه آيا به وبسايت و انكر تكست شما مربوط ميباشد يا اين كه خير به صورت نمونه در‌صورتي‌كه مي‌خواهيد در واژه و كلمه طراحي وب مرتبه كسب نمائيد، بها پيوند دريافتي از يك تارنما مربوط به برنامه نويسي از يك تارنما آشپزشي براي تارنما شمابه مراتب بيش تر ميباشد.محتواي پيشين و آن‌گاه متن لنگر (اين ادله هم بسيار بسيار مهم ميباشد)متن لنگر خطرناك ترين بخش فعاليت ميباشد و در شرايطي‌كه دانش و تجربه كافي نسبت به آنان نداشته باشيد مي‌توانيد جراحت هاي دورازشوخي به وب سايت خويش وارد نمائيد و بالعكس در شرايطي كه بتوانيد از آن‌ها خوب و به جا استعمال نماييد منجر بهبود مرتبه تارنما خويش ميشويد.
۴- پنگوئن و آنكر تكستجديدا با به روز تازه الگوريتم پنگوئن سختگيري بر روي انكر تكست ها بسيار اضافه شده‌است و به كارگيري بيش تر از حد از يك تيتر قادر است زخم هاي دور از شوخي به وب سايت شما بزند. البته در صورتي با واژه كليدي خويش لينك و پيوند نگيريد پس با چي پيوند بگيريم؟
اين بدين معنا وجود ندارد كه در شرايطي‌كه شما لينكي را با تيتر واژه كليدي خويش نگيريد آن لينك و پيوند ارزشي ندارد، شما ميتوانيد با دريافت كردن پيوند هاي شبيه فعاليت خويش را ادامه دهيد!
البته بازهم به خاطر داشته باشيد كه پيوند تصاحب كردن زياد حتي با تيتر هاي شبيه هم مي‌تواند در دراز بازه زماني نقص‌ ساز شود. يك تارنما به همگي گونه لينكي نياز داراست. مجموعاَ مطلوب ترين شيوه متن لنگر طريق تحت ميباشد:
پيوند با تيتر كلمه و واژه كليدي (به حافظه داشته باشيد كه به هيچ وجه اسپم نمائيد!!)لينك و پيوند مربوط به واژه و كلمه كليديپيوند ها با نام ماركپيوند غير داراي ارتباط مانند: كليك فرمائيد، اينجاپيوند با نشاني برگه۵- سرعت پيوند بيلدينگشما جاي گوگل: در‌صورتي‌كه اينترنت سايتي را مشاهده مي كرديد كه در پهنا يك روز يا اين كه يك هفته ۱۰۰ لينك و پيوند كيفيت عالي اخذ كرده، با آن چيكار مي كرديد؟ آيا مشكوك نمي شديد؟ فرايند پيوند سازي يك فرايند دراز بازه ميباشد و حتي شل ترين عبارات كليدي نيز نياز به مهلت دارند.
عملكرد فرماييد مسير ايجاد محتوا و لينك و پيوند سازي را در يك عصر انجام دهيد و يك روتين معلوم داشته باشد. عملكرد نمائيد براي توليد پيوند جدول زمانبندي مهيا نماييد، به صورت نمونه معلوم فرماييد كه اينجانب براي اين وب سايت در زمان عصر ۴ ماه روزمره ۱ بك لينك و پيوند مي‌سازم كه به طور كلي مي شود ۱۲۰ پيوند.

سئو سايت
پيوند سازي منجر ارسال سيگنال از سايتي به سايتي و يا اين كه از برگه اي به كاغذ اي ديگر مي گردد و موتور هاي كاوشگر بعداز مشاهده اين سيگنال ها ارزشي را از كاغذ لينك و پيوند دهنده مي‌گيرد به برگه پيوند گيرنده انتقال ميدهند.
اما اين اصول در همين خلاصه نميشود و در فعاليت بسيار گوناگون و پيچيده ميباشد، اكثر غريب به حادثه تارنما ها بعداز ايجاد لينك و پيوند به جاي بهبود سكو با كاهش جايگاه مواجه مي گردند.
گذشته از هر چيزي بايستي متوجه اين باشيد كه گوگل صرفا و فقط در‌پي اكران نتيجه ها بهتر به كاربرانش ميباشد و هيچ مشكلي با هيچ كس و هيچ سايتي ندارد!
همان گونه كه گفتيم پيوند ها مانند كناره ي شمشير مي‌باشند، اكثري از افراد با رعايت نكردن نكات و اصول شناخته گرديده مبادرت به توليد بك پيوند براي وبسايت خويش مي‌نمايند، اينجانب به شما سفارش مي‌كنم تا از مدل اشخاص نباشيد. خوب ديگر مورد چيني به انتها رسيد؟ بريم تا با ضابطه هاي توليد بك لينك و پيوند آشنا شويم.
۱- گوگل را ادراك نمائيد!در حالتي كه سوالي داريد كه جوابش را نميدانيد از خويش بپرسيد؟پاسخ چه مي باشد؟ نمي دانيد! اينجانب راهي را به شما توصيه مي‌كنيم كه تا بتواند جواب طولاني تر سوال هاي خودتان را پيدا فرمائيد. خويش را جاي گوگل گذاشتن و ادراك گوگل شايسته ترين روش براي پي بردن جواب به سوالاتتان از گوگل ميباشد!
آيا به لحاظ شما گوگل از اسپم خوشش مي آيد ؟ آيا به لحاظ شما گوگل از به دور زدن موتور كاوشگر لذت ميبرد؟ و هزاران آياي ديگر … پس با اين اكانت درصورتي كه در بر رمز يك دوراهي رسيديد و پاسخي را در جايي پيدا نكرديد صرفا ثانيه اي خويش را جاي گوگل بزاريد تا پاسخ سوال خويش را پيدا نماييد.
۲- كيفيت و تعداد بك پيوندمهمترين فاكتور مرتبه بندي بها لينك و پيوند ها، كيفيت تارنما لينك و پيوند دهنده به تارنما شما ميباشد.
به صورت نمونه برخي بها يك پيوند نوفالو از وب سايت ويكي پديا تعدادي برابر گرانبها خيس از اخذ روستا ها پيوند از سايت هاي عادي ميباشد. از مهمترين ميزان هاي كيفيت يك پيوند مي شود به ليست پايين اشاره نمود:
دامين اتوريتي و پيج اتوريتي وب سايت پيوند دهندهكلمه و واژه لينك و پيوند گرديدهداراي ربط بودن وبسايت و يا اين كه برگه لينك و پيوند دهندهجان دار نبودن پيوند هاي خروجي زياد در برگهقاعدتا برد در يك واژه و كلمه طاقت فرسا و لبريز رقابت ميباشد با تعداد بك پيوند هاي نادر و هر يكسري با كيفيت خوب انجام نمي گيرد و شما بايستي لينك و پيوند هاي زياد و زيادي براي وب سايت خويش توليد فرماييد تا به فيض دلخواه خويش برسيد.
۳- متن لنگر (آنكر تكست)متن لنگر ها كلمه ها پيوند گرديده به تارنما شما مي باشند، و قالبا در تگ A قرار مي گيرد.
همان گونه كه در نصيب بالايي اشاره كرديم متن لينك و پيوند گرديده دومي فاكتور مهم در لينك و پيوند ها ميباشد و از روش همين متن‌ها پيوند شده‌است كه موتور هاي جستجو گر محتواي پيوند را متوجه ميشوند. سه ادله اساسي فاكتور بندي بها يك انكر تكست موجود است:
تيتر انكر تكستمحتواي كلي وبسايت (اينكه آيا به وبسايت و انكر تكست شما مربوط ميباشد يا اين كه خير به صورت نمونه در‌صورتي‌كه مي‌خواهيد در واژه و كلمه طراحي وب مرتبه كسب نمائيد، بها پيوند دريافتي از يك تارنما مربوط به برنامه نويسي از يك تارنما آشپزشي براي تارنما شمابه مراتب بيش تر ميباشد.محتواي پيشين و آن‌گاه متن لنگر (اين ادله هم بسيار بسيار مهم ميباشد)متن لنگر خطرناك ترين بخش فعاليت ميباشد و در شرايطي‌كه دانش و تجربه كافي نسبت به آنان نداشته باشيد مي‌توانيد جراحت هاي دورازشوخي به وب سايت خويش وارد نمائيد و بالعكس در شرايطي كه بتوانيد از آن‌ها خوب و به جا استعمال نماييد منجر بهبود مرتبه تارنما خويش ميشويد.
۴- پنگوئن و آنكر تكستجديدا با به روز تازه الگوريتم پنگوئن سختگيري بر روي انكر تكست ها بسيار اضافه شده‌است و به كارگيري بيش تر از حد از يك تيتر قادر است زخم هاي دور از شوخي به وب سايت شما بزند. البته در صورتي با واژه كليدي خويش لينك و پيوند نگيريد پس با چي پيوند بگيريم؟
اين بدين معنا وجود ندارد كه در شرايطي‌كه شما لينكي را با تيتر واژه كليدي خويش نگيريد آن لينك و پيوند ارزشي ندارد، شما ميتوانيد با دريافت كردن پيوند هاي شبيه فعاليت خويش را ادامه دهيد!
البته بازهم به خاطر داشته باشيد كه پيوند تصاحب كردن زياد حتي با تيتر هاي شبيه هم مي‌تواند در دراز بازه زماني نقص‌ ساز شود. يك تارنما به همگي گونه لينكي نياز داراست. مجموعاَ مطلوب ترين شيوه متن لنگر طريق تحت ميباشد:
پيوند با تيتر كلمه و واژه كليدي (به حافظه داشته باشيد كه به هيچ وجه اسپم نمائيد!!)لينك و پيوند مربوط به واژه و كلمه كليديپيوند ها با نام ماركپيوند غير داراي ارتباط مانند: كليك فرمائيد، اينجاپيوند با نشاني برگه۵- سرعت پيوند بيلدينگشما جاي گوگل: در‌صورتي‌كه اينترنت سايتي را مشاهده مي كرديد كه در پهنا يك روز يا اين كه يك هفته ۱۰۰ لينك و پيوند كيفيت عالي اخذ كرده، با آن چيكار مي كرديد؟ آيا مشكوك نمي شديد؟ فرايند پيوند سازي يك فرايند دراز بازه ميباشد و حتي شل ترين عبارات كليدي نيز نياز به مهلت دارند.
عملكرد فرماييد مسير ايجاد محتوا و لينك و پيوند سازي را در يك عصر انجام دهيد و يك روتين معلوم داشته باشد. عملكرد نمائيد براي توليد پيوند جدول زمانبندي مهيا نماييد، به صورت نمونه معلوم فرماييد كه اينجانب براي اين وب سايت در زمان عصر ۴ ماه روزمره ۱ بك لينك و پيوند مي‌سازم كه به طور كلي مي شود ۱۲۰ پيوند.

برچسب ها سئو سايت ,
نظرات این مطلب

تعداد صفحات : 14

درباره ما
موضوعات
آمار سایت
 • کل مطالب : 254
 • کل نظرات : 0
 • افراد آنلاین : 3
 • تعداد اعضا : 0
 • بازدید امروز : 102
 • بازدید کننده امروز : 1
 • باردید دیروز : 199
 • بازدید کننده دیروز : 0
 • گوگل امروز : 0
 • گوگل دیروز : 0
 • بازدید هفته : 1558
 • بازدید ماه : 2466
 • بازدید سال : 24291
 • بازدید کلی : 87025
 • <
  پیوندهای روزانه
  آرشیو
  اطلاعات کاربری
  نام کاربری :
  رمز عبور :
 • فراموشی رمز عبور؟
 • خبر نامه


  معرفی وبلاگ به یک دوست


  ایمیل شما :

  ایمیل دوست شما :  کدهای اختصاصی