loading...

مرجع مقالات رسمي سئو

مقالات رسمي سئو

بازدید : 260
11 زمان : 1399:2


وبسايت هاي متعلق به محتوا و الگوريتم گوگل شخص Fredبخش اعظمي از وبسايت هاي محتوا محور در عالم به شدت به تبليغات متعلق ميباشند. اكثر اوقات اين وب سايت ها نيز هيچ وقت پايين تاثير الگوريتم گوگل شخص Fred نبوده اند و بعدا هم پايين تاثير آن قرار نخواهند گرفت.
در‌حالتي كه وبسايت مشتريان شما محتوا محور ميباشد و پايين تاثير الگوريتم گوگل شخص قرار گرفته ميباشد مي بايست اعتنا نماييد. كه تبليغات فقط ادله جريمه شدن تارنما وجود ندارد. بلكه گوگل از محتواي صفحه هاي تارنما مشتري شما چنين سود گرفته هست كه وبسايت ارزشي براي مخاطب حقيقي ندارد.

سئو سايت
تاثير پيوند ها بر الگوريتم گوگل شخص Fredشايد فكر كنيد كه الگوريتم گوگل شخص Fred قرار هست به تعداد لينك و پيوند محل ورود و خرورجي وب سايت اعتنا نمايد و مبني بر آن به كيفيت تارنما نمره دهد. ولي به هيچ وجه چنين وجود ندارد. الگوريتم گوگل شخص در سنجش لينكها نيز به كيفيت اهميت مي دهد و خير تعداد، يعني آنكه شما مي‌توانيد تعداد متعددي پيوند خروجي داشته باشيد البته الگوريتم گوگل شخص Fred مشكلي با وب سايت شما نداشته باشد.الگوريتم گوگل شخص Fred باز‌نگري مي‌نمايد كه لينك و پيوند هايي كه در برگه جاي‌دارد براي استفاده كننده مهم ميباشد و يا اين كه آنكه شما تنها از پيوند ها براي انتقال استفاده كننده به يك وب سايت كه منافع دنيوي بيشتري براي شما دارااست به كار گيري مي‌كنيد. در شرايطي‌كه الگوريتم گوگل شخص Fred تشخيص دهد كه پيوند هاي وب سايت صرفا براي گوگل و سئو داراي اهميت ميباشد و براي مخاطبان وبسايت ارزشي ندارند. وب سايت مبتلا اختلال خواهد شد.
گوگل به پيوند هاي وب سايت نگاه سختگيرانه اي داراست و توسط پيوند ها شركاي بي كيفيت تارنما ها را شناسايي و جريمه مي‌كند. اين مورد راجع به وب سايت هايي كه بوسيله يك بلاگ تبليغ ميگردند و هدفي جز كسب درآمد از فروش تبليغات ندارند اضافه درست گو ميباشد.
الگوريتم گوگل شخص و محتوازمانيكه به قرائت محتواي سايتي تشويق ميشويم. در بيش تر مورد ها محتوا كيفيت گزينه انتظار ما‌را ندارد. برخي وب سايت ها از حيث ارائه محتوا از ساير بهتر مي‌باشند و محتواي ايجاد گرديده آنان معدود و بيش به وسيله مخاطبان خوانده مي‌شود. ولي تارنما هايي كه به وسيله الگوريتم گوگل شخص Fred ذيل تاثير قرار مي‌گيرند. وبسايت هايي ميباشند كه تنها به انگيزه جذب مخاطب به تارنما تهيه و تنظيم گرديده اند و استفاده كننده از محتواي آن‌ها هيچ داده ها اثرگذار تازه كسب نمي نمايد.
در واقع گوگل شخص Fred قصد داراست با گزينش شايسته ترين محتوا از نگاه كيفيت براي مخاطب آخري جايگاه بندي تارنما ها در گوگل را انتخاب نمايد. به اين ترتيب وب سايت ها و صفحاتي كه كيفيت محتواي آن ها از رقبا كمتر مي‌باشد مرتبه كمتري اخذ مي نمايند.
الگوريتم گوگل شخص و سئوبا دقت به داده هايي كه تا كنون از تارنما هايي كه زير تاثير الگوريتم گوگل Fred بوده اند.بدست آمده هست. نمي قدرت با قطعيت ذكر كرد كه باصرفه سازي بيش تر از حد انگيزه قطعي اين الگوريتم مي باشد يا اين كه نه. ولي نماد هاي تائيد نشده اي از نقش باصرفه سازي هاي بيش تر از حد در تنبيه سايتها بوسيله اين الگوريتم را هم نمي اقتدار تكذيب كرد.
اكثري از وب سايت هاي بي كيفيت اصول سئو را تماما رعايت مي‌نمايند. مخصوصا در نصيب تصاحب كردن بك لينك و پيوند از بلاگ هاي فردي ميتوان اين زمينه را به وضوح رويت كرد. انكر تكست anchor text هاي كه با احتياط تمام از لغات كليدي در آنان مستعمل و تعداد انكر تكست anchor text با كلماتي شبيه لغت ها كليدي به طوري به تهيه و تنظيم شده‌است كه تماما پيوند ها را طبيعي اكران مي دهد.
نكته ترجمه كننده : رعايت نسبت تعداد واژه و كلمه كليدي، واژه شبيه واژه كليدي و كلمه ها همگاني انكر تكست anchor text در سئو امري به طور كامل دورازشوخي ميباشد و بايستي با محاسبه ظريف رقباي برتر چهره گيرد.
خصوصيت هاي يك برگه بي كيفيت چه مي‌باشد؟گوگل الگوريتم هاي پيچيده تري براي تشخيص محتواي بي كيفيت ساخت نموده است. الگوريتم هايي كه فقط بدليل نادر حجم بودن محتواي يك كاغذ و يا اين كه تعداد بكلينك فرنگي آن، در باره كيفيت محتواي ورقه تصميم گيري نميكنند. بلكه تيم اي از موردها را براي تشخيص محتواي بي كيفيت در لحاظ مي‌گيرد. ولي فارغ از آشنايي دست اندركاران تشخيص محتواي معدود كيفيت به چه شكل ميتوان نسبت به تصحيح محتوا مبادرت كرد؟زماني كه الگوريتم گوگل شخص Fred به وب سايت يا اين كه برگه اي تحت عنوان يك وب سايت هرزنامه نگاه نمايد. تا زمانيكه وبسايت يك هرزنامه باقي بماند بي كيفيت ميباشد. يعني آنكه براي رها شدن از صدمات ناشي از الگوريتم گوگل شخص Fred فقط يك رويه فعاليت عملي موجود هست. محتوا را براي مخاطب ساخت فرماييد. و هنگامي مي‌گوييم محتوا را براي مخاطب ساخت نماييد يعني آنكه تمام متن‌ها، پيوند ها، تصاوير و كليپ ها و حتي تبليغات جانور در وب سايت براي استفاده كننده موثر باشند.


وبسايت هاي متعلق به محتوا و الگوريتم گوگل شخص Fredبخش اعظمي از وبسايت هاي محتوا محور در عالم به شدت به تبليغات متعلق ميباشند. اكثر اوقات اين وب سايت ها نيز هيچ وقت پايين تاثير الگوريتم گوگل شخص Fred نبوده اند و بعدا هم پايين تاثير آن قرار نخواهند گرفت.
در‌حالتي كه وبسايت مشتريان شما محتوا محور ميباشد و پايين تاثير الگوريتم گوگل شخص قرار گرفته ميباشد مي بايست اعتنا نماييد. كه تبليغات فقط ادله جريمه شدن تارنما وجود ندارد. بلكه گوگل از محتواي صفحه هاي تارنما مشتري شما چنين سود گرفته هست كه وبسايت ارزشي براي مخاطب حقيقي ندارد.

سئو سايت
تاثير پيوند ها بر الگوريتم گوگل شخص Fredشايد فكر كنيد كه الگوريتم گوگل شخص Fred قرار هست به تعداد لينك و پيوند محل ورود و خرورجي وب سايت اعتنا نمايد و مبني بر آن به كيفيت تارنما نمره دهد. ولي به هيچ وجه چنين وجود ندارد. الگوريتم گوگل شخص در سنجش لينكها نيز به كيفيت اهميت مي دهد و خير تعداد، يعني آنكه شما مي‌توانيد تعداد متعددي پيوند خروجي داشته باشيد البته الگوريتم گوگل شخص Fred مشكلي با وب سايت شما نداشته باشد.الگوريتم گوگل شخص Fred باز‌نگري مي‌نمايد كه لينك و پيوند هايي كه در برگه جاي‌دارد براي استفاده كننده مهم ميباشد و يا اين كه آنكه شما تنها از پيوند ها براي انتقال استفاده كننده به يك وب سايت كه منافع دنيوي بيشتري براي شما دارااست به كار گيري مي‌كنيد. در شرايطي‌كه الگوريتم گوگل شخص Fred تشخيص دهد كه پيوند هاي وب سايت صرفا براي گوگل و سئو داراي اهميت ميباشد و براي مخاطبان وبسايت ارزشي ندارند. وب سايت مبتلا اختلال خواهد شد.
گوگل به پيوند هاي وب سايت نگاه سختگيرانه اي داراست و توسط پيوند ها شركاي بي كيفيت تارنما ها را شناسايي و جريمه مي‌كند. اين مورد راجع به وب سايت هايي كه بوسيله يك بلاگ تبليغ ميگردند و هدفي جز كسب درآمد از فروش تبليغات ندارند اضافه درست گو ميباشد.
الگوريتم گوگل شخص و محتوازمانيكه به قرائت محتواي سايتي تشويق ميشويم. در بيش تر مورد ها محتوا كيفيت گزينه انتظار ما‌را ندارد. برخي وب سايت ها از حيث ارائه محتوا از ساير بهتر مي‌باشند و محتواي ايجاد گرديده آنان معدود و بيش به وسيله مخاطبان خوانده مي‌شود. ولي تارنما هايي كه به وسيله الگوريتم گوگل شخص Fred ذيل تاثير قرار مي‌گيرند. وبسايت هايي ميباشند كه تنها به انگيزه جذب مخاطب به تارنما تهيه و تنظيم گرديده اند و استفاده كننده از محتواي آن‌ها هيچ داده ها اثرگذار تازه كسب نمي نمايد.
در واقع گوگل شخص Fred قصد داراست با گزينش شايسته ترين محتوا از نگاه كيفيت براي مخاطب آخري جايگاه بندي تارنما ها در گوگل را انتخاب نمايد. به اين ترتيب وب سايت ها و صفحاتي كه كيفيت محتواي آن ها از رقبا كمتر مي‌باشد مرتبه كمتري اخذ مي نمايند.
الگوريتم گوگل شخص و سئوبا دقت به داده هايي كه تا كنون از تارنما هايي كه زير تاثير الگوريتم گوگل Fred بوده اند.بدست آمده هست. نمي قدرت با قطعيت ذكر كرد كه باصرفه سازي بيش تر از حد انگيزه قطعي اين الگوريتم مي باشد يا اين كه نه. ولي نماد هاي تائيد نشده اي از نقش باصرفه سازي هاي بيش تر از حد در تنبيه سايتها بوسيله اين الگوريتم را هم نمي اقتدار تكذيب كرد.
اكثري از وب سايت هاي بي كيفيت اصول سئو را تماما رعايت مي‌نمايند. مخصوصا در نصيب تصاحب كردن بك لينك و پيوند از بلاگ هاي فردي ميتوان اين زمينه را به وضوح رويت كرد. انكر تكست anchor text هاي كه با احتياط تمام از لغات كليدي در آنان مستعمل و تعداد انكر تكست anchor text با كلماتي شبيه لغت ها كليدي به طوري به تهيه و تنظيم شده‌است كه تماما پيوند ها را طبيعي اكران مي دهد.
نكته ترجمه كننده : رعايت نسبت تعداد واژه و كلمه كليدي، واژه شبيه واژه كليدي و كلمه ها همگاني انكر تكست anchor text در سئو امري به طور كامل دورازشوخي ميباشد و بايستي با محاسبه ظريف رقباي برتر چهره گيرد.
خصوصيت هاي يك برگه بي كيفيت چه مي‌باشد؟گوگل الگوريتم هاي پيچيده تري براي تشخيص محتواي بي كيفيت ساخت نموده است. الگوريتم هايي كه فقط بدليل نادر حجم بودن محتواي يك كاغذ و يا اين كه تعداد بكلينك فرنگي آن، در باره كيفيت محتواي ورقه تصميم گيري نميكنند. بلكه تيم اي از موردها را براي تشخيص محتواي بي كيفيت در لحاظ مي‌گيرد. ولي فارغ از آشنايي دست اندركاران تشخيص محتواي معدود كيفيت به چه شكل ميتوان نسبت به تصحيح محتوا مبادرت كرد؟زماني كه الگوريتم گوگل شخص Fred به وب سايت يا اين كه برگه اي تحت عنوان يك وب سايت هرزنامه نگاه نمايد. تا زمانيكه وبسايت يك هرزنامه باقي بماند بي كيفيت ميباشد. يعني آنكه براي رها شدن از صدمات ناشي از الگوريتم گوگل شخص Fred فقط يك رويه فعاليت عملي موجود هست. محتوا را براي مخاطب ساخت فرماييد. و هنگامي مي‌گوييم محتوا را براي مخاطب ساخت نماييد يعني آنكه تمام متن‌ها، پيوند ها، تصاوير و كليپ ها و حتي تبليغات جانور در وب سايت براي استفاده كننده موثر باشند.

برچسب ها سئو سايت ,
نظرات این مطلب

تعداد صفحات : 14

درباره ما
موضوعات
آمار سایت
 • کل مطالب : 254
 • کل نظرات : 0
 • افراد آنلاین : 4
 • تعداد اعضا : 0
 • بازدید امروز : 116
 • بازدید کننده امروز : 1
 • باردید دیروز : 199
 • بازدید کننده دیروز : 0
 • گوگل امروز : 0
 • گوگل دیروز : 0
 • بازدید هفته : 1572
 • بازدید ماه : 2480
 • بازدید سال : 24305
 • بازدید کلی : 87039
 • <
  پیوندهای روزانه
  آرشیو
  اطلاعات کاربری
  نام کاربری :
  رمز عبور :
 • فراموشی رمز عبور؟
 • خبر نامه


  معرفی وبلاگ به یک دوست


  ایمیل شما :

  ایمیل دوست شما :  کدهای اختصاصی